Vervolg risk management

Met zijn ervaring in verschillende bedrijven helpt ERVADO U om de juiste keuzes te maken en adviseert U welke procedures en acties specifiek voor uw bedrijf geschikt zijn om fraude te minimaliseren.

Fraude door het eigen personeel lijkt nauwelijks voor te komen
Bedrijven en instellingen noemen fraude door het eigen personeel sporadisch: slechts 2%. Een indicatieve schatting van de frequentie waarmee fraude door het eigen personeel voorkomt, is 5,9 keer per jaar per getroffen vestiging. Een indicatieve schatting van het totaal aantal gevallen van fraude door het eigen personeel komt hiermee op 51.000 gevallen.
Dat jonge bedrijven de grootste risico’s lopen ligt voor de hand. Zij missen ervaring om crises aan te kunnen. De risico’s worden nog groter als de administratieve kennis beperkt is, de expansie hoogtij viert en de interne, administratieve organisatie geen gelijke tred houdt met de groei. Wat nog niet wil zeggen dat bedrijven die alles op orde hebben fraudebestendig zijn.

Wat te doen?
Interne controle is het middel om fraude te voorkomen. Maak dus een intern controleplan. Het optuigen van een speciale afdeling daarvoor is niet nodig, en onmogelijk voor kleinere bedrijven.
Maar het op papier zetten van een controleplan is toch wel het minste wat een ondernemer moet doen. Het plan is een hulpmiddel voor de leiding om de processen te beheersen.

Met interne controle kan de leiding er zeker van zijn dat:

  • * de bezittingen en waarden (activa en passiva) van het bedrijf optimaal worden bewaakt
  • * de bedrijfshandelingen plaatsvinden volgens de gegeven instructies
  • * de medewerkers handelen binnen de hun verleende bevoegdheden
  • * de verstrekte opdrachten worden uitgevoerd volgens geldende procedures en voorschriften
  • * de opbrengsten volledig zijn en de gemaakte kosten conform de gefiatteerde bedragen
  • * de informatievoorziening betrouwbaar is

info@ervado.nl